YATAS hissesinde geri alım planı

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic.A.Ş ‘nin Kamuoyu…

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic.A.Ş ‘nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklaması ;

Geri Alım Programının Amacı
Şirketimizin borsadaki pay fiyatları üzerinde, piyasa koşulları veya diğer şartlara bağlı olarak oluşabilecek
dalgalanma veya değer düşüklüğünün önlenmesi amacıyla bu geri alım programı oluşturulmuştur. Mevcut
şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde borsadaki şirket paylarının geri
alınması mümkündür.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
SPK ‘nun II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10 ‘u kadar belirlenmiştir. Bu
kapsamda azami 4.279.969 adet pay geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi
veya sermaye artırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre
belirlenir. Şirket Yönetim Kurulunun 01.09.2015 tarih ve 32 sayılı kararı kapsamında 29.643 adet pay
borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %0,069 dur. Elden
çıkarılmış pay bulunmamaktadır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım işlemlerinde şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilecektir. Bununla
birlikte geri alım için kullanılacak toplamm tutar SPK mevzuatına göre hazırlanmış ve genel kurul onayından
geçmiş en son yıllık mali tablolarda yer alan, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını
aşamaz.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Geri alım işlemlerinde her bir adet pay için ödenebilecek azami bedel (Genel Kurul tarafından
belirlenecektir.) olarak belirlenmiştir ve bu tutarın altındaki her fiyattan pay alınabilecektir. Sermaye
artırımı/azaltımı, kar dağıtımı gibi fiyat düzeltmelerine sebep olacak işlemler neticesinde geri alım için
uygulanacak fiyat aralığı sabit kalacaktır.
Geri Alınacak Payların İtfası
Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz konusu paylar
çerçevesinde edinilen bedelli/bedelsiz paylar, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği esaslarınca borsada
satılabilir. Ortaklık satmadığı payları süresiz olarak elinde tutabilir veya sermaye azaltımı yolu ile bu payları
ve bu paylara bağlı olarak edindiği payları iptal edebiliir. Eğer payların iptali işlemi yapılacaksa geri alım
programının sona ermesinden sonra yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilebilir.
Geri Alım Programı İçin Yetki Süresi ve Sona Ermesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 3 yıl
boyunca pay geri alımı yapabilir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu
programı sonlandırmaya yetkilidir. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sona
erdirilir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için
Yönetim Kurulu yetkilidir.
Programın ortaklığın finansal durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisi
Geri alım programı ortaklığın faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri alınan payların
ortaklığın finansal durumuna negatif bir etki yapması beklenmemektedir.
Yıllık ve son üç aylık en yüksek, en düşük ve ortalama pay fiyatları
Paylar yıllık en yüksek 3.53–TL, en düşük 1.74-TL ve ortalama 2.50-TL, son 3 aylık en yüksek 3.53-TL, en
düşük 2.50-TL ve ortalama 3.03-TL fiyat seviyesini görmüştür.
Geri Alım İçin Yetkilendirme
Geri alım işlemlerini yapmak üzere CEO Hacı Nuri Öztaşkın ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tevfik Altop
münferiden yetkilidir.
Geri Alım Programı ‘nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 20 Temmuz 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile onaylanmasını takiben
yürürlüğe girer.

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap