Verimlilik Artışı ve Düşük Karbon Emisyonları

Hazar Strateji Enstitüsü Özel Raporu

Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi  tarafından hazırlanan Yönetici Bilgi Notu, Enerji  sektöründen üst düzey yönetici, bürokrat, karar alıcı ve uzmanlara  gönderilmektedir. Bu özel raporu parahaberi.com sitesi olarak sizlere ulaştırmaktayız.

 

 

 

 

 

Yönetici Bilgi Notu

25 Şubat’ta AB Komisyonu tarafından açıklanan Enerji Birliği Paketi’nde enerji arz güvenliği ve tam entegre Avrupa enerji piyasasının oluşturulmasına ilişkin başlıkların beş temel başlık arasında öne çıktığı görülmektedir.

 

Diğer başlıklar ise Avrupa enerji arz güvenliğinin sağlanmasına; entegre, liberal, verimli ve etkin bir enerji piyasasının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır.

 

Enerji Paketi’nde yer alan diğer üç başlık şu şekildedir:

– Enerji verimliliği artışı ile enerji talebine katkı sağlanması

– Ekonomide karbonsuzlaşmanın sağlanması

– Araştırma, yenilikçilik ve rekabetçilik

 

Enerji verimliliği artışı ile enerji talebine katkı sağlanması Enerji verimliliği, uzun yıllardır AB enerji politikalarının temelinde yer alan ve üzerinde önemle durulan konulardan biridir. AB tarafından 2014 yılının Ekim ayında belirlenen hedeflere göre enerji verimliliğinin 2030 yılında yüzde 27’ye yükseltilmesi planlanmaktadır. Öte yandan bu hedefin 2020 yılında tekrar revize edilmesi ve uygulanan politikaların başarısı neticesinde 2030 yılı hedefinin de yüzde 3’lük artışla yüzde 30’a çıkarılması düşünülmektedir.

 

AB Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar, enerji verimliliğinin sağlanması durumunda enerji talebindeki artışın kontrol altında tutularak mevcut kurulu güçte çok fazla artışa gitmeden ilave enerji ihtiyacının karşılanabileceğini göstermektedir. AB’nin enerji verimliliği uygulamaları ile tüketimi kayda değer oranda düşürebileceği sektörlerin başında ulaştırma ve inşaat sektörleri gelmektedir. Sanayide ise çimento, demir-çelik ve petrokimya sektörleri gibi enerji yoğun sektörlerde enerji verimliliği hedeflerinin üzerinde önemle durulmalıdır.

 

Avrupa’da enerji talep artışının en büyük kaynağı enerjinin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımıdır. Avrupa’nın ithal ettiği doğal gazın büyük bir bölümü de bu amaçla kullanılmaktadır. Komisyonun hazırladığı strateji ise ısıtma ve soğutmada enerji verimliliği artışının sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek yasal düzenlemelerle verimlilik arttırıcı politikaların hayata geçirilmesi ve özellikle konutlarda verimlilik artışının sağlanabilmesi için finansal destek araçları ve fonların tahsis edilmesi hem tüketiciler hem de verimlilik sektöründeki yatırımcılar için teşvik edici olacaktır. Ayrıca akıllı şebekeler ile son kullanıcıda sağlanacak enerji verimliliğinin yanı sıra enerjinin iletiminde de tasarruf yapılabilecektir.

 

Avrupa’nın nihai enerji tüketiminin yüzde 30’u ulaştırma sektöründen gelmektedir. Hem iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon emisyonun sağlanabilmesi hem de verimlilikle ilgili hedeflerin tutturulabilmesi açısından petrole alternatif yakıtlarla çalışan araçların kullanılması ve akıllı trafik yönetim sistemleri ile ulaştırma sektöründe önemli verimlilik artışının sağlanabileceği belirtilmektedir.

 

Ekonomide karbonsuzlaşmanın sağlanması

Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele politikaları aynı zamanda Enerji Birliği’nin de tamamlayıcı parçalarından biridir. AB iklim politikası AB genelinde bir karbon piyasası oluşturulması temeline dayanmaktadır.

 

Avrupa Birliği 2030 yılında kadar üye ülkelerin toplam karbon emisyonu salınımını 1990 yılına kıyasla yüzde 40 oranında düşürmeyi planlanmaktadır. İklim değişikliği konusunda AB’nin koyduğu bu ciddi hedefler 2015 Paris Zirvesi ve Enerji Birliği stratejisinin de temel çerçevesini oluşturmaktadır. İyi çalışan bir AB Karbon Emisyonu Ticaret Sistemi bu hedefe ulaşılabilmesinde en önemli dönüm noktası olacaktır.

 

Karbon ticaretinin önünün açılması enerji verimliliğinde artış sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımları için de teşvik edici bir rol oynayacaktır.

 

AB yenilenebilir enerjide dünya lideri haline gelerek yeni nesil ileri teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olmayı planlamaktadır. Bu amaçla 2030 yılında tüketilen toplam enerjinin yüzde 27’sinin yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedeflemektedir.

 

Bu açından AB’nin karbon emisyonu miktarını düşürmesi, verimlilik ve yenilenebilir enerji hedefleri ile bir bütünlük teşkil etmektedir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılacak yasal düzenlemeler kadar AB tarafından sağlanacak finansal destek ve teşvikler de büyük önem arz etmektedir. Araştırma, yenilikçilik ve rekabetçilik AB tarafından oluşturulan yeni araştırma ve inovasyon stratejisi Enerji Birliği politikalarının merkezinde yer almaktadır. AB’nin yenilenebilir enerjinin payını arttırarak bu alanda dünyanın önde gelen bölgesi olması, yeni nesil yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesinin de önünü açacaktır.

 

Akıllı şebekeler ve evler, temiz yakıt ile ulaştırma teknolojileri, güvenli nükleer reaktör sistemlerinin geliştirilmesi gibi adımlar, Enerji Birliği’ni ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet gücü artışı sağlayan önemli bir itici güç haline getirecektir.

 

Sonuç olarak bakıldığında, enerji tüketiminde verimlilik artışı, düşük karbon emisyonu, yenilenebilir enerjinin payının artırılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine dönük hedeflerin birbiriyle bağlantılı önemli stratejik hedefler olduğunun altı çizilmektedir. Enerji Birliği’nin temel ve öncelikli hedefi olan enerji arz güvenliğinin sağlanması konusunda kaynak çeşitliği hedefinin yanı sıra yukarıda özetlemeye çalıştığımız hedeflere de ulaşılması belirleyici etkenler arasında yer almaktadır.

 

Yararlanılan Kaynak:
Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Yönetici Bilgi Notu, 2015 (29).
Hazırlayanlar: Dr. Efgan Nifti, Emin Akhundzada, Emin Emrah Danış

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap