Logo reklamı

Marka Yatırımdan Ek Tahsisli Sermaye Arttırımı

Yönetim Kurulumuz tarafından, 14/11/2017 tarih ve 34 sayılı kararın yerine geçmek üzere, 1 -Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların...

Yönetim Kurulumuz tarafından, 14/11/2017 tarih ve 34 sayılı kararın yerine geçmek üzere,

 

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.990.000-TL'den 53.667.333-TL'ye artırılmasına ve artırılması planlanan 32.677.333,-TL sermayeyi temsil eden payların, Şirketimizin Mine Tozlu'ya olan 37.299.000,-TL, Zeynep Aşkın Korkmaz'a olan 10.803.000 TL, Nazım Çoşan'a olan 4.800.000,-TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000,-TL, Hayrettin Cansız'a olan 626.000,-TL, Atilla Alp'e olan 119.600,-TL, Tolga Erol'a olan 60.000,-TL ve Tolga Göksel'e olan 90.000,-TL olmak üzere toplam 53.917.600,-TL nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine,

 

2- Karar tarihi itibariyle hesap kolaylığı bakımından 1,65-TL olarak dikkate alınan piyasa fiyatı üzerinden, bu aşamada artırılması planlanan 32.677.333,-TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 163.386,66 TL'lık kısmının A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 32.513.946,34 TL'lık kısmının ise B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 32.677.333,-TL pay karşılığı 32.677.333,-TL nominal değerde olmasına,

 

3- Çıkarılacak payların her 1,-TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca saptanarak belirlenmesine,

 

4- 53.917.600,-TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 32.677.333,-TL nominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış İşlemleri Pazarı'nda işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine,

 

5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,-TL'den az olması durumunda her 1,-TL nominal payın 1,-TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,

 

6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,

 

7- Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-TL olduğu dikkate alındığında, bir sonraki sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanı olan 100.000.000,-TL'ye ulaşılmasına,

 

karar verilmiştir.

 

Konuya ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapışmıştır.

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*